Zhodnotenie rizík pred postrekom

HACCP je preventívny systém vytvorený na zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti potravín na ktoromkoľvek stupni výroby pomocou rozpoznávania špecifických nebezpečenstiev, ich ohodnotenia a vopred  prijatia preventívnych, kontrolných a riadiacich aktivít,  aby potravinový reťazec z „ poľa na vidličku“ bol kontrolovaný a riadený tak, aby boli minimalizované všetky riziká ( mikrobiologické, toxické, biologické, fyzikálne, mechanické ) s cieľom produkcie bezpečných potravín na každom stupni ich tvorby.

HACCP je súčasťou správnej výrobnej praxe (SVP). Slovo HACCP je používanou skratkou zo slov Hazard Analysis and Critical Control Point, v preklade:  analýza nebezpečenstva a metóda kritických kontrolných bodov.

Od roku 1992 bol včlenený do európskej legislatívy a stal sa celosvetovým štandardom, i keď bol pôvodne koncipovaný pre potreby amerických kozmických letov NASA.

Tento dokument je požadovaný na každej potravinárekej prevádzke, ktorá sa zaoberá akoukoľvek činnosťou s potravinami. Ide o vlastnú prvovýrobu, výrobu, prepravu, balenie, manipuláciu, skladovanie, distribúciu,redistribúciu,  verejné stravovanie, rýchle občerstvenie, obchody, ale aj prevádzky, ktoré vyrábajú stroje na výrobu potravín alebo tvoria obalové materiály na potraviny.